Ul miracul dal Beat

Cumè un fögh che ciapa dent
- fögh che striscia sota i bosch -
comè l vent da la fiamada
che fa ciàr in di caverni,
... mò la salta lüstra e növa
a la vendeta... A la sa tent.
A saltun gh'è scià l Beat:
al gh'à in man un bachetin
fiurent in scima.

- Alt ! Ferma, ferma la lengueta,
bissa bona, bona mamm
di tò bisset ...

E la bissa la fa l'arch;
a la recüla, a la s'intana.

L'è l miracul nümar vün
dal Beat Manfré da Riva.